facebook.gif, 2,6kB

Wpływ otoczenia makroekonomicznego na planowanie karier.

Sytuacja makroekonomiczna regionu bezpośrednio rzutuje na planowanie i rozwój karier zawodowych pracowników. Pogłębiające się trudności na rynku mogą hamować rozwój karier i weryfikować planowanie karier.

Jako podsumowanie tej hipotezy dokonano analizy przebiegu karier zawodowych 150 - osobowej grupy mężczyzn i kobiet z wykształceniem wyższym , pracujących na rynku zachodniopomorskim od 1994 roku. Analizie zostały poddane kariery zawodowe przebiegające w latach 1994 – 2002.

Przebieg kariery zawodowej 1994 – 2002 – mężczyźni (źródło własne)
Przebieg kariery zawodowej 1994–1998 1999-2002
Awans pionowy 52% 15%
Specjalizacja –
to samo stanowisko
ale w innych firmach 22% 28%
Awans poziomy – zdobywanie nowych
doświadczeń w nowych firmach , nowe
zakresy obowiązków na równorzędnych
stanowiskach 21% 48%
Awans w dół – degradacja 5% 9%


Przebieg kariery zawodowej 1994 – 2002 – kobiety (źródło własne)
Przebieg kariery zawodowej 1994–1998 1999–2002
Awans pionowy 22% 5%
Specjalizacja –
to samo stanowisko
ale w innych firmach 53% 48%
Awans poziomy – zdobywanie nowych
doświadczeń w nowych firmach , nowe
zakresy obowiązków na równorzędnych
stanowiskach 23% 28%
Awans w dół – degradacja 2% 19%


Powody zmiany pracy w latach - mężczyźni (źródło własne)
Powody zmiany pracy 1994 – 1998 1999 – 2002
Awans pionowy 25% 5%
Brak rozwoju
w obecnej firmie 30% 15%
Brak kultury
organizacyjnej 23% 18%
Zła sytuacja firmy 15% 22%
Likwidacja firmy 5% 35%
Inne (przeprowadzka,
powody osobiste itp.) 2% 5%


Powody zmiany pracy – kobiety (źródło własne)
Powody zmiany pracy 1994 – 1998 1999 – 2002
Awans pionowy 20% 4%
Brak rozwoju
w obecnej firmie 25% 10%
Brak kultury
organizacyjnej 32% 15%
Zła sytuacja firmy 10% 32%
Likwidacja firmy 5% 35%
Inne (przeprowadzka,
powody osobiste itp.) 8% 4%


Polski menedżer nieźle radził sobie z zarządzaniem firmą w okresie dobrej koniunktury. Świeży, chłonny rynek, minimalne utrudnienia ze strony konkurencji, dynamiczny wzrost gospodarczy i przyrost popytu spowodowały oderwanie stylu zarządzania od rzeczywistych problemów rynku. Wówczas potrzebni byli ludzie otwarci, pełni optymizmu i zapału. Lata dziewięćdziesiąte to lata nagłych i spektakularnych karier zawodowych. Młodzi ludzie sięgali po wysokie stanowiska często bez uprzedniego przygotowania. Częste zmiany stanowisk, szybkie pnięcia się w górę utwierdzało ich w przekonaniu, że są profesjonalnie dobrzy. Czasy prosperity nie trwały jednak wiecznie. Obecna stagnacja i recesja wymaga odmiennego stylu zarządzania, cierpliwości i konsekwencji. Z tym wielu menedżerów poradzić sobie nie potrafi. Jak wykazały badania uwidoczniło się to po pierwsze we wzroście awansów poziomych i zwiększenia liczby awansów w dół.

Częstotliwość zmian pracy (źródło własne).
Ilość zakładów pracy 1994 – 1998 1999 - 2002
0 - 2 29,8% 55%
3 – 4 52,0% 42%
5 – 6 15,4% 3%
więcej 2,8% 0%

Planowanie karier w trudnym otoczeniu makroekonomicznych staje się wyzwaniem. Nie jest łatwo przewidzieć co zdarzy się jutro. Menedżer w takiej sytuacji nie może liczyć na to, że jego kariera będzie rozwijała się w kierunku stałego awansu pionowego. Musi być przygotowany na to, że ten proces ulegnie zahamowaniu. Faktem jest to, że hierarchiczna do dzisiaj struktura organizacyjna ulega spłaszczeniu, ponieważ firmy starają się ograniczać koszy i upraszczać procesy w miarę tego, jak coraz wyższe wykształcenie pracowników pozwala zlikwidować kolejne poziomy kontroli. Dlatego w ostatecznym rozrachunku średni szczebel zarządzania jest ściskany z dołu i z góry. Ilość menedżerów średniego szczebla będzie maleć. Ich możliwości pionowego awansu będą ograniczone. Dlatego też nowego znaczenia nabierają możliwości awansu poziomego (jak potwierdzają badania) , czyli nabywania nowych doświadczeń i umiejętności poprzez realizowanie nowych zadań na równorzędnych stanowiskach, ale w nowych branżach lub działach.

Aleksandra Durlak