facebook.gif, 2,6kB

Ograniczenie samozatrudnienia.

Począwszy od 1 stycznia 2007 obowiązuje nowa definicja działalności gospodarczej, która ma ograniczyć zjawisko samozatrudnienia, czyli zastępowania stosunku pracy działalnością gospodarczą. W konsekwencji tej nowej definicji część osób, które obecnie prowadzą działalność gospodarczą na rzecz (byłego) pracodawcy, może utracić prawo do rozliczania uzyskiwanych dochodów zgodnie z regulacjami obowiązującymi dla działalności gospodarczej. W przypadku kontroli skarbowej działalność taka może być potraktowana jako działalność wykonywana osobiście (np. umowa o dzieło) lub jako świadczenie objęte przepisami prawa pracy (umowa o pracę).

Także Inspekcja Pracy może zakwestionować fakt samozatrudnienia. W świetle przepisów, jeśli Inspekcja Pracy stwierdzi, że umowa cywilnoprawna jest w istocie umową o pracę, może wytoczyć powództwo do Sądu Pracy na rzecz pracownika.

Dlatego też warto wiedzieć, jakie czynniki warunkują rozliczanie dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej jako dochodów z działalności gospodarczej, i co ewentualnie zmienić w zawieranej umowie cywilnoprawnej, aby prowadzona działalność nie została zakwalifikowana jako działalność wykonywana osobiście.

Definicja działalności gospodarczej

Pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Do działalności gospodarczej zalicza się działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także działalność polegającą na pobieraniu pożytków z rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Osobą prowadzącą działalność gospodarczą jest również osoba fizyczna, będąca wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej - w zakresie działalności gospodarczej wykonywanej przez tę spółkę.

Wykonywanych czynności nie uznaje się za działalność gospodarczą, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

- zlecający ponosi wszelką odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wykonywane przez wykonującego te czynności, za ich rezultat oraz za wykonanie pracy

- czynności te są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności

- wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością

Jeśli warunki te są spełnione, uzyskiwanych dochodów nie można rozliczać jako dochodów z działalności gospodarczej. Ewentualna kontrola skarbowa może zażądać rozliczenia ich jako dochodów ze stosunku pracy. Oznacza to, że nie będziesz miał prawa do rozliczania się w formie podatku liniowego (stała stawka 19%) oraz prawa do odliczania kosztów uzyskania przychodu od uzyskanych przychodów.

Jeśli działalność wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej zostanie uznana przez kontrolę skarbową za działalność wykonywaną osobiście, będziesz miał prawo do odliczenia wyłącznie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu (20 % lub 50%). Jeśli natomiast zostanie ona uznana za umowę o pracę, odliczyć będzie można jedynie koszty pracownicze.

Co musi znaleźć się w umowie?

Pamiętaj, że jedynie łączne spełnienie trzech wyżej wymienionych warunków powoduje, że twoja działalność może być uznana za działalność wykonywaną osobiście, a nie za działalność gospodarczą. Dlatego też - aby twoja działalność gospodarcza nie została zakwestionowana - w umowie cywilnoprawnej powinny znaleźć się zapisy, które wskazują na to, że np.:

- odpowiedzialność za wykonywaną pracę i za jej rezultat ponoszą obie strony umowy, a nie wyłącznie zlecający. Dobrze jest też wymienić konkretne okoliczności, w których wykonujący czynności ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie.

- czynności nie muszą być wykonywane w siedzibie zlecającego oraz w określonym przez niego czasie. Nie może na przykład istnieć wymóg podpisywania listy obecności przez wykonującego.

- ryzyko gospodarcze za ostateczny produkt lub usługę jest ponoszone przez obie strony umowy

Pamiętaj także, że nie wystarczy po prostu dokonać odpowiednich zapisów w umowie. W przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego lub inspekcji pracy będziesz musiał udowodnić, że zapisy umowy mają potwierdzenie w rzeczywistości.

Konsekwencje

Jeśli twoja działalność gospodarcza zostanie zakwestionowana i uznana za działalność wykonywaną osobiście lub za świadczenie pracy w ramach stosunku pracy, czekają Cię dość przykre konsekwencje. Są one związane m.in. z tym, że będziesz musiał ustalić dochód do opodatkowania uzyskany w okresie prowadzenia działalności w zupełnie inny sposób. Poniżej przedstawiamy niektóre z konsekwencji.

- Będziesz musiał skorygować koszty uzyskania przychodów, ponieważ nie będzie przysługiwać ci prawo do zaliczania w koszty wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością. Z reguły koszty uzyskania przychodu ponoszone w działalności gospodarczej są dużo większe niż te, które można odliczyć w ramach stosunku pracy lub w przypadku działalności wykonywanej osobiście, w związku z tym będziesz musiał zwrócić skarbowi państwa różnicę (wraz z odsetkami za zwłokę).

- Jeśli twoje dochody były opodatkowane w formie podatku liniowego, będziesz musiał wyliczyć dochód ponownie według 3-stopniowej skali podatkowej i dopłacić skarbowi państwa różnicę (wraz z odsetkami).

- Jeśli twój zlecający zostanie uznany za pracodawcę, będzie on musiał opłacić składki ubezpieczeniowe od wypłaconego ci wynagrodzenia. Prowadząc działalność gospodarczą, opłacasz składki naliczone od minimalnej podstawy wymiaru składek. Jeśli natomiast zostaniesz uznany za pracownika, a nie za wykonującego, twój pracodawca będzie musiał opłacić składki od pełnej wysokości wypłaconego ci wynagrodzenia, tak jak w przypadku innych pracowników.


www.blinfo.pl