facebook.gif, 2,6kB

Czas pracy kierowców - zmiany od 11 kwietnia!

Od 11 kwietnia 2007 r. inaczej planuje się i rozlicza czas pracy kierowców. Od tego dnia obowiązuje bowiem nowe unijne rozporządzenie regulujące zasady czasu pracy tej właśnie grupy zawodowej.

Przerwa po prowadzeniu pojazdu
W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmieniło się to, że co najmniej 45-minutowa przerwa, która przysługuje, po czterech i pół godziny jazdy, może być obecnie podzielona jedynie na dwie części. Pierwsza z nich musi trwać co najmniej 15 minut, a druga ma trwać co najmniej 30 minut.

Okres odpoczynku dziennego
Z definicji regularnego dziennego okresu odpoczynku wynika, że można z niego korzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać nieprzerwanie co najmniej 3 godziny, a druga - co najmniej 9 godzin.

Okres odpoczynku tygodniowego
W ciągu dwóch kolejnych tygodni (rozporządzenie definiuje tydzień jako okres od godziny 00.00 w poniedziałek do godziny 24.00 w niedzielę) kierowca musi wykorzystać:

co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub
jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to jednak należy zrekompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Pod pojęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku rozumie się odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin.
Pod pojęciem skróconego tygodniowego okresu odpoczynku rozumie się odpoczynek trwający mniej niż 45 godzin, który można skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

Podstawa prawna: rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/95, (Dz.Urz. UE L 102/1).Więcej bezpłatnych porad znajdziesz na Kadryonline.pl