facebook.gif, 2,6kB

Refundacja wynagrodzenia pracownika młodocianego

Refundacja wynagrodzenia pracownika młodocianego - czy pracodawca może na nią liczyć?


W dniu 15 maja 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy o refundację zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, w szczególności: elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy, jej elementy, jak i elementy wniosku o zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, jeżeli jednocześnie:

zatrudnia młodocianych w zawodach określonych przez samorząd województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym jako wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
Wniosek o zawarcie umowy o refundację należy złożyć do centrum edukacji i pracy młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego. Wniosek pracodawca składa samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.
Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca powinien złożyć do centrum edukacji w terminie do 15 listopada każdego roku.
Jeżeli natomiast wniosek dotyczy młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, wniosek można składać w innych terminach. Są one ogłaszane przez centrum edukacji w siedzibie tego centrum.

Po przekazaniu wniosku przez pracodawcę lub przez organizację zrzeszającą pracodawców centrum edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej OHP. Właściwa OHP w terminie 30 dni musi powiadomić pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2007 r. nr 77, poz. 518).


Więcej bezpłatnych porad znajdziesz
Kadryonline.pl