facebook.gif, 2,6kB

Telepraca już uregulowana!


Tegorocznego lata w żadnym razie nie można uznać za "sezon ogórkowy" w zakresie zmian w prawie pracy. Intensywnie pracuje się bowiem nad wieloma nowymi projektami ustaw i rozporządzeń. Oto niektóre z nich.

Dłuższe urlopy macierzyńskie
O znacznym wydłużeniu urlopów macierzyńskich mówi się już od wielu miesięcy. Pierwszy krok został zresztą dokonany - kiedy przed paroma miesiącami o 2 tygodnie wydłużono wymiar urlopu macierzyńskiego.
W Sejmie czekają projekty kolejnych zmian. Przy czym toczą się jeszcze dyskusje, o ile dokładnie wydłużyć urlop macierzyński i jak szybko tego dokonać. Z jednej strony pojawiła się propozycja, aby urlop wydłużać stopniowo, co 2 lata o kolejne 2 tygodnie. Z drugiej strony jest propozycja, aby urlop od razu znacznie wydłużyć - do 6 miesięcy przy pierwszym porodzie, do 9 przy drugim i do 12 miesięcy przy kolejnych porodach.

Drobne korekty działalności rad pracowników
Komisja Trójstronna, zgodnie ze swoim obowiązkiem, dokonała niedawno przeglądu funkcjonowania działania ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. nr 79, poz. 550). Efektem prac Komisji są propozycje pewnych zmian w ustawie, które mają duże szanse na wejście w życie. Najciekawsze z propozycji to:

usunięcie przepisu zobowiązującego pracodawcę do zorganizowania wyborów w okresie 6 miesięcy od daty wejście w życie ustawy; przepis ten budził wiele wątpliwości w praktyce, nie wiadomo było bowiem, czy jeśli pracownicy nie są zainteresowani utworzeniem rady, jakieś działania w tym kierunku powinien podjąć pracodawca;
doprecyzowanie w przepisach, że jeśli liczba zatrudnionych pracowników spadnie poniżej progu określonego w przepisach, utworzona już rada nie ulegnie rozwiązaniu;
stworzenie możliwości zawierania z pracownikami porozumień wprowadzających alternatywne w stosunku do rady pracowników instytucje informowania i konsultacji z pracownikami.
Medycyna pracy: umowa tylko na piśmie
Już obecnie pracodawcy mają obowiązek zawierania umów na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej z uprawnionymi jednostkami służby medycyny pracy. Do tej pory w przepisach nie było jednak regulacji, że umowa taka musi być zawarta na piśmie. Wprowadzenie wyłącznie takiego sposobu zawierania umowy przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317). Co więcej, jednostka służby medycyny pracy będzie miała obowiązek powiadomienia właściwej inspekcji państwowej, gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązków w zakresie: przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy, zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy, udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia (druk sejmowy nr 1753).

Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze kadencja Sejmu i czy obecnemu Sejmowi uda się przeprowadzić jeszcze jakikolwiek projekt zmian. Zmiany, o których tu piszemy, wynikają jednak z konieczności dostosowania przepisów polskich do prawa europejskiego. Zatem jest prawdopodobne, że prace nad nimi będą kontynuowane także w przypadku, gdyby po wyborach zmienił się układ polityczny.

Dyżur wliczany do czasu pracy!
Jeżeli nowelizacja przepisów Kodeksu pracy zostanie przyjęta, pracodawców czekają rewolucyjne zmiany w zasadach ustalania czasu pracy. Do czasu pracy będzie wliczane m.in. pozostawanie w gotowości do pracy w trakcie dyżuru pełnionego w miejscu zatrudnienia. Przestanie obowiązywać wymóg faktycznego wykonywania pracy w czasie trwania dyżuru. Pod uwagę będzie brane samo pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy.

Obowiązek niezwłocznego zapewnienia równoważnego odpoczynku dobowego
Zmiany mają dotyczyć również zasad udzielania pracownikowi równoważnego czasu wolnego w przypadku, gdy nie zagwarantowano mu w danej dobie 11-godzinnego odpoczynku. W takiej sytuacji pracodawca będzie musiał udzielić równoważnego odpoczynku niezwłocznie, najpóźniej w siódmym dniu, licząc od dnia, w którym nie zachowano okresu odpoczynku dobowego.
Kadryonline.pl