facebook.gif, 2,6kB

Zmieniasz stanowisko lub pensję pracownika – zmień mu

C zy jeśli przenoszę pracownicę na inne stanowisko, ale jednocześnie podwyższam jej pensję, to muszę wręczyć jej wypowiedzenie zmieniające? Osoba ta ma już druga umowę na czas określony – czy jeśli przyjmie ona wypowiedzenie zmieniające, to należy uznać, że zawarliśmy trzecią umowę?

Każda zmiana stanowiska pracy lub wynagrodzenia, nawet korzystna dla pracownika, wymaga zmiany umowy (wypowiedzenia, lub porozumienia zmieniającego). Wyjątek stanowi powierzenie innego stanowiska na okres do 3 miesięcy. Zarówno porozumienie, jak i wypowiedzenie zmieniające, nie są natomiast uważane za kolejną umowę na czas określony (chyba, że przedłużony zostaje czas trwania umowy).

Zmieniasz składniki umowy? Zmień umowę!
Umowa o pracę zawiera określenie stron stosunku pracy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

rodzaj pracy (stanowisko, wykaz zadań itp.),
miejsce wykonywania pracy, - wysokość wynagrodzenia,
wymiar czasu pracy,
termin rozpoczęcia pracy.
Jeśli zmienia Pani choćby jeden z wymienionych składników umowy, np. wynagrodzenie czy stanowisko, musi Pani zmienić umowę.

Wzory dokumentów i umów
Sprawdź jak sporządzać dokumenty i
umowy zgodnie z prawem pracy!
www.aktualnoscikadrowe.pl
Może uda się porozumieć z pracownikiem?
Chcąc zmienić umowę, nie zawsze musi Pani wręczać pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Można ją również zmienić na mocy porozumienia stron, czyli sporządzając aneks do umowy. Oczywiście wymagana jest tu zgoda pracownika. Jeśli jednak nie pogarsza mu Pani warunków pracy, warto spróbować namówić go na porozumienie. W sytuacji, gdy pracownik nie chce przyjąć proponowanych zmian, pozostaje Pani wypowiedzenie zmieniające.
Wyjątek: powierzenie innej pracy do 3 miesięcy
Na 3 miesiące w roku kalendarzowym, jeśli jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy, może Pani polecić pracownikowi inną, niż wynikająca z umowy, pracę. Nie jest w takim wypadku konieczna zmiana umowy. Pracownik, na skutek takiej zmiany, nie może jednak otrzymać niższego wynagrodzenia, a praca powinna odpowiadać jego kwalifikacjom.

Zmiana umowy to nie kolejna umowa
Zmiana nie oznacza zawarcia kolejnej umowy. Zawarta wcześniej umowa obowiązuje bowiem dalej, tylko w zmienionym kształcie. Nie musi się zatem Pani obawiać przekroczenia dopuszczalnego limitu umów na czas określony. Co innego, gdy przedłuża Pani taką umowę. Przedłużenie umowy jest bowiem traktowane jako zawarcie kolejnej.
Podstawa prawna:

art. 251 § 1, § 2, art. 29 § 1, art. 42 § 2, § 3 kp.
Podobne odpowiedzi na pytania znajdziesz w miesięczniku „Aktualności kadrowe”.*Kadryonline.pl*