facebook.gif, 2,6kB

Rozwiązanie umowy z powodu przejścia na emeryturę.


Czy są jakieś uregulowania dotyczące rozwiązania umowy w związku z przejściem pracownika na emeryturę, czy jest to wyłącznie kwestia uzgodnienia między pracownikiem a pracodawcą? Czy uzgodniony termin przejścia na emeryturę trzeba zawrzeć w porozumieniu stron rozwiązującym umowę o pracę? Co powinno znaleźć się w treści takiego porozumienia? Zdarza się, że pracownik osiąga wiek emerytalny (60/65 lat), ale chce pracować dłużej - czy pracodawca może go wówczas wysłać na emeryturę?

Emerytury 2008-09
Sprawdź jakie zmiany są
planowane w najbliższym czasie!
www.aktualnoscikadrowe.pl

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem, który z racji wieku i stażu pracy może już ubiegać się o uzyskanie świadczeń emerytalnych, nie różni się niczym od rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem. A zatem może do niego dojść:

w wyniku porozumienia stron (czyli w terminie uzgodnionym między pracownikiem a pracodawcą) albo
poprzez wypowiedzenie złożone przez zainteresowanego pracownika - wówczas pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia wynikający z przepisów.
Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują szczególnych (np. krótszych) okresów wypowiedzenia dla pracowników przechodzących na emeryturę.

Jeżeli pracownik proponuje zawarcie porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę, to nieistotne jest, z jakiej przyczyny pracownik chce się zwolnić z pracy – w każdym przypadku porozumienie to może mieć taką samą treść. Powinno z niego wynikać, że strony zgodnie postanawiają rozwiązać zawartą umowę i należy w nim wskazać datę rozwiązania umowy.

Podawanie w porozumieniu stron przyczyny rozwiązania umowy nie jest obowiązkowe. Strona, która wystąpiła z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ogóle nie musi informować drugiej strony o przyczynie rozwiązania umowy. Pamiętajcie jednak, że na samo zawarcie porozumienia stron, jak i na wszystkie elementy tego porozumienia, w tym termin rozwiązania umowy, druga strona musi wyrazić zgodę. Jeżeli nie wyrazi zgody, porozumienie nie zostanie zawarte.

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania braku zgody na zawarcie porozumienia stron (podobnie, jak i pracownik nie ma obowiązku uzasadniania, dlaczego nie wyraża zgody na propozycję pracodawcy rozwiązania umowy o pracę w tym trybie).

W przypadku gdy pracodawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pracownikowi, który chce odejść z pracy (także na emeryturę), pozostaje złożenie wypowiedzenia – z zachowaniem obowiązujących okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 kp).

Kontrowersyjne jest natomiast, czy pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę wyłącznie z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego – Sąd Najwyższy zajmuje różne stanowiska w takich sprawach.

Zatem pracodawca, który zdecyduje się na wypowiedzenie pracownikowi umowy tylko z tego powodu, powinien spodziewać się, że przegra proces w razie odwołania się pracownika od takiego wypowiedzenia do sądu pracy. Skutkiem przegranej może być albo przywrócenie pracownika do pracy przez sąd, albo konieczność wypłaty zasądzonego odszkodowania za nieuzasadnione zwolnienie pracownika z pracy.

Podstawa prawna:

art. 30, art. 36 § 1 Kodeksu pracy.
*Kadryonline.pl*