facebook.gif, 2,6kB

Pracownik nie chce iść na zaległy urlop.


Pracodawca może zarządzać urlopami zaległymi, także wówczas gdy pracownicy nie chcą ich wykorzystać w ustawowym terminie.

Urlopy pracownicze 2009
rozliczaj sprawnie i bezstresowo!
Wszystko o urlopach w jednym tomie
www.personelodadoz.pl

Pracownik nie chce iść na zaległy urlop Pracodawca może zarządzać urlopami zaległymi, także wówczas gdy pracownicy nie chcą ich wykorzystać w ustawowym terminie.
Sąd Najwyższy stwierdził, że "pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody” (wyrok SN z 25 stycznia 2006 r., I PK 124/05, LEX nr 176539).

Podobne stanowisko zajął SN w wyroku z 2 września 2003 r. (I PK 403/02).

Oznacza to, że pracodawca w drodze jednostronnej decyzji może wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu (z wyjątkiem niewykorzystanego w poprzednim roku kalendarzowym urlopu na żądanie).

Sąd uznał, że skoro pracodawca ponosi odpowiedzialność za terminowe wykorzystanie urlopów przez pracowników, musi mieć narzędzia do udzielenia tych urlopów, gdy pracownicy nie chcą tych urlopów wykorzystać.

Kary za nieterminowe udzielanie urlopów. Pamiętaj, że inspektorzy pracy podczas prawie każdej kontroli sprawdzają terminowość wykorzystywania przez pracowników urlopów wypoczynkowych. Nieudzielenie zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego może stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 2 kp).

Za takie wykroczenie inspektor pracy może nałożyć mandat w wysokości od 1.000 do 2.000 zł. Jeżeli jednak osoba ukarana co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określonym w Kodeksie pracy popełnia takie wykroczenie w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania, inspektor pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł (art. 96 § 1, § 1a i § 1b kpw).

Kto zostanie ukarany? Jeśli inspektor stwierdzi nieterminowe wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, może nałożyć mandat na osobę, która podejmuje decyzje w imieniu pracodawcy o udzieleniu urlopu.*Kadryonline.pl*