facebook.gif, 2,6kB

Kiedy można rozwiązać umowę, gdy pracownik długo choruje

?
Kiedy pracodawca może zwolnić na podstawie art. 53 Kodeksu pracy pracownika wracającego do pracy po długotrwałym leczeniu (182 dni)? Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę
Pracownik długo choruje? Pamiętaj niewłaściwe
słowo w wypowiedzeniu może kosztować Cię majątek!
www.personelodadoz.pl

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art. 53 § 1 pkt 1 kp).
W przypadku gdy pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni; przy gruźlicy – 9 miesięcy) pojawia się w pracy i zgłasza gotowość do jej wykonywania, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania lekarskie.

Jeżeli pracownik otrzyma zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca musi dopuścić pracownika do pracy.

Kiedy natomiast lekarz stwierdzi, że pracownik nie może pracować i nie wyda zaświadczenia o zdolności pracownika do pracy, wówczas pracodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (art. 53 §1 kp), chyba że pracownik będzie się starał o uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego. Umowa o pracę zostanie rozwiązana w momencie, gdy pracownik zapozna się z pismem pracodawcy w tej sprawie. Pismo jest złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 zd. 1 kc).

Inną procedurę przewidują przepisy w sytuacji, gdy pracownik rozpocznie starania o nabycie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Więcej przeczytasz w poradniku Prawo pracy - Personel od A do Z

Podstawa prawna:

art. 53 Kodeksu pracy (kp),
art. 61 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego (kc),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1999 r. nr 65, poz. 741, ze zm.).*Kadryonline.pl*