facebook.gif, 2,6kB

Świadczenie urlopowe .

Sprawdź, ile możesz maksymalnie dopłacić do urlopu pracownika w 2009/2010 roku.


Nie masz ZFŚS – powinieneś wypłacać świadczenie urlopowe…
Świadczenie urlopowe musisz wypłacać wówczas, gdy Twój zakład nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Funduszu tego nie muszą tworzyć firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników (z wyjątkiem państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych, które muszą tworzyć ZFŚS bez względu na wielkość zatrudnienia).

… ale możesz z niego zrezygnować
Nawet wówczas, gdy nie masz ZFŚS, możesz zrezygnować z wypłaty świadczenia urlopowego - jeśli do końca stycznia roku w którym miałoby być wypłacane świadczenie poinformujesz pracowników o jego niewypłacaniu. Jeśli nie masz układu zbiorowego ani regulaminu wynagradzania, przekaż tę informację w sposób przyjęty w zakładzie (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń).
Jeżeli masz układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, postanowienie o niewypłacaniu świadczenia urlopowego (lub nietworzeniu ZFŚS) zapisz w tych aktach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze związkami, a w razie ich braku z przedstawicielem pracowników wybranym przez załogę.

Warunek wypłaty: 2 tygodnie urlopu
Świadczenie urlopowe wypłacasz pracownikom, którzy korzystają z co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu (czyli 10 dni roboczych). Pracownik może je otrzymać tylko 1 raz w roku kalendarzowym u danego pracodawcy.

Przykład
Pracownik udaje się na urlop w dniach 6 - 19 lipca 2009. Oznacza, to, że wykorzysta 10 dni urlopu (gdyż ma w tym czasie 10 dni roboczych). Świadczenie urlopowe będzie mu się jednak należało, gdyż jego urlop obejmie wraz z dniami wolnymi w sumie 14 dni kalendarzowych.
Jeśli pracownik ponownie skorzysta u tego pracodawcy z 14-dniowego urlopu w dniach 7 – 20 września 2009 r., nie otrzyma już świadczenia urlopowego.

Na wypłatę świadczenia urlopowego nie ma wpływu fakt, czy pracownik przepracował u danego pracodawcy cały rok, czy też nie.

Co roku jest nowy maksymalny wymiar świadczenia urlopowego
Możesz ustalić dowolną wysokość świadczenia urlopowego, pod warunkiem, że nie przekracza kwoty równej podstawowemu odpisowi na ZFŚS dla poszczególnych rodzajów pracowników (obliczaneg na podstawie wskaźnika publikowanego przez GUS, który w tym roku wynosi 2666,77 zł).

A zatem maksymalne świadczenie urlopowe w 2009 r. może wynosić:
- dla zatrudnionego w normalnych warunkach - 1000,04 zł,
- dla zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych - 1333,39 zł,
- dla młodocianego w I roku nauki - 133,34 zł,
- dla młodocianego w II roku nauki - 160,01 zł,
- dla młodocianego w III roku nauki - 186,67 zł.

Niepełnoetatowcom zmniejsz proporcjonalnie
Maksymalną wysokość świadczenia urlopowego niepełnoetatowców musisz przeliczyć proporcjonalnie do wymiaru ich etatu.

Podstawa prawna:
• art. 3 ust. 3, art. 4 - 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
• obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. z 2009 r., nr 11, poz. 138).

*Kadryonline.pl*