facebook.gif, 2,6kB

Umowa o dzieło - kiedy jest niedopuszczalna


W związku z wprowadzeniem nowej oferty właściciel firmy zajmującej się sprzedażą i montażem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zdecydował, że niezbędne jest opracowanie nowego katalogu oferowanych produktów oraz kompletu materiałów reklamowych. W celu realizacji tego zadania zatrudnił studenta ekonomii na podstawie umowy o dzieło. Pomimo takiego zatrudnienia osoba ta wykonywała pracę w wyznaczonych godzinach, w siedzibie firmy, podpisywała listę obecności, tak jak pozostali pracownicy. Nowo zatrudniony student wykonywał również polecenia i wskazówki przełożonego dotyczące przygotowywanych materiałów, a jego praca była poddana stałemu nadzorowi ze strony pracodawcy. Na czym polegał błąd pracodawcy? Co grozi mu w trakcie kontroli PIP?BŁĄD

Do zatrudnienia pracowniczego dochodzi każdorazowo w sytuacji, gdy zatrudniony zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz podmiotu zatrudniającego i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a zatrudniający wypłaca za tę pracę wynagrodzenie. Zatrudnienie w takich warunkach jest zawsze zatrudnieniem pracowniczym, tj. na podstawie stosunku pracy, bez względu na to, jak strony nazwały zawartą umowę.

Jeżeli stosunek łączący strony ma takie cechy jak:

obowiązek osobistego świadczenia pracy przez pracownika,
wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
podporządkowanie organizacyjne i służbowe (w tym w szczególności możliwość wydawania przez przełożonego poleceń dotyczących wykonywanej przez pracownika pracy),
to bezwzględnie powinna zostać zawarta umowa o pracę, a nie umowa cywilnoprawna (np. umowa o dzieło).

W odróżnieniu od umów o pracę, umowy cywilnoprawne wykazują się znacznym stopniem samodzielności i swobody przy wykonywaniu powierzonych czynności a także brakiem zależności i podporządkowania podmiotowi zatrudniającemu.

W przypadku gdy sposób wykonywania pracy wskazuje na pracowniczy charakter zatrudnienia, zastąpienie umowy o pracę umową o dzieło jest niedopuszczalne.

RADA

W sytuacji, gdy pracownik ma wykonywać swoją pracę w warunkach podporządkowania pracodawcy, musi zostać zawarta umowa o pracę, bez względu na długość zatrudnienia. Oznacza to, że nawet prace wykonywane doraźnie, sezonowo lub dorywczo przez krótkie okresy czasu muszą być wykonywane na podstawie umowy o pracę. W celu realizacji tych prac z powodzeniem możesz zawrzeć:

umowę o pracę na czas określony (gdy z góry wiadomo jak długo będzie istniała potrzeba wykonywania określonej pracy) lub
umowę o wykonanie określonej pracy (jeśli nie można z góry przewidzieć, jak długo potrwa wykonanie określonej pracy).
Zanim więc zaproponujesz konkretnej osobie podpisanie umowy o dzieło rozważ, czy praca, jaką zamierzasz powierzyć zatrudnianemu wymaga wykonywania jej w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w warunkach ścisłego podporządkowania pracodawcy. Jeśli specyfika powierzanej pracy tego wymaga - musisz zawrzeć umowę o pracę. W tym celu dopasuj właściwy rodzaj umowy o pracę do potrzeb Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz pracownika:

na stałe - podpisz umowę o pracę na czas nieokreślony,
na z góry określony okres - podpisz umowę o pracę na czas określony,
na czas nieobecności innego pracownika – podpisz umowę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
w celu wykonania określonej pracy – podpisz umowę na czas wykonania określonej pracy.
Pamiętaj, że każdą z tych umów możesz poprzedzić umową na okres próbny, aby wypróbować i przeszkolić nowo zatrudnionego pracownika.

Natomiast umowę cywilnoprawną, np. o dzieło możesz zawrzeć w przypadku, gdy wykonanie powierzonych czynności nie będzie wymagało ścisłego podporządkowania i bieżącego nadzorowania, a czynności kontrolne pracodawcy sprowadzą się jedynie udzielenia ogólnych wskazówek co do sposobu realizacji zawartej umowy.

CO CI GROZI?
Zastępując umowę o pracę umową cywilnoprawną, np. o dzieło, w sytuacji, gdy powinna zostać zawarta umowa o pracę popełniasz wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Inspektor PIP może Cię za nie ukarać mandatem karnym w wysokości do 2.000 zł, a jeśli odmówisz jego przyjęcia lub inspektor uzna wymierzoną karę za niewystarczającą, skieruje przeciwko Tobie wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego. Grozi Ci wówczas kara do 30.000 zł. Dodatkowo inspektor pracy zobowiąże Cię w wystąpieniu do zawarcia umowy o pracę z zatrudnionym dotychczas na podstawie umowy cywilnoprawnej. O terminie i sposobie wykonania wniosków objętych takim wystąpieniem musisz powiadomić inspektora PIP w terminie przez niego określonym, nie dłuższym niż 30 dni.

Podstawa prawna:

art. 22 § 1 – 12, art. 25, art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy,
art. 11 pkt 8, art. 36 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589),
art. 95 § 3, art. 96 § 1a ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001 r. nr 106, poz. 1148, ze zm.).
Więcej w Poradniku i w Aktualizacjach "Dokumentacja kadrowa"
*Kadryonline.pl*