facebook.gif, 2,6kB

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA8h
PROGRAMSzkolenie prowadzone na terenie całego kraju.
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej oraz innych podmiotów zobowiązanych do stosowania kpa przy załatwianiu spraw . Jego celem jest analiza obowiązków wynikających z kpa, poprawność stosowania procedury administracyjnej oraz zapoznanie się z nowym orzecznictwem w tym zakresie.
 
Program szkolenia:
 
1. Rozpoznanie sprawy administracyjnej:
1.1. elementy sprawy administracyjnej (art. 1 k.p.a.);
1.2. stosowanie zasady lex specialis derogat lex generalis;
1.3. zakres stosowania k.p.a. w poszczególnych sprawach.
2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne:
2.1. właściwość organu:
* właściwość rzeczowa;
* właściwość miejscowa;
2.2. wyłączenia w postępowaniu administracyjnym:
* fakultatywne wyłączenie pracownika organu;
* obligatoryjne wyłączenie pracownika organu;
* wyłączenie organu.
3. Strony w postępowaniu administracyjnym:
3.1. legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym;
3.2. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu;
3.3. współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym;
3.4. podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich);
3.5. pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i kurator osoby nieobecnej.
4. Zagadnienia techniczno procesowe w postępowaniu administracyjnym:
4.1. terminy w postępowaniu administracyjnym:
* rodzaje terminów;
* charakter terminów;
* sposób obliczania terminów;
4.2. doręczenia w postępowaniu administracyjnym;
4.3. wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym;
4.4. protokoły i adnotacje.
5. Prowadzenie postępowania administracyjnego:
5.1. postępowanie wyjaśniające a postępowanie administracyjne (sformalizowane);
5.2. wszczęcie postępowania administracyjnego;
5.3. procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych);
5.4. wydawanie postanowień w toku postępowania;
5 5. rozprawa administracyjna.
6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
6.1. rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych
6.2. elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych
6.3. uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych (znaczenie zasad ogólnych i rzecznictwa);
WYKŁADOWCY
CENA