facebook.gif, 2,6kB

KADRY I PŁACE dla zaawansowanych

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEczerwiec
DNI ZAJĘĆwtorek - czwartek
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA60h
PROGRAMCel szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pragnących pogłębić wiedzę w zakresie kadr i płac. Skierowany jest do osób mających wcześniej kontakt z obsługą kadrowo-płacową małych firm. Szkolenie przedstawia w sposób wyczerpujący konkretne rozwiązania w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń. Obejmuje także zasady postępowania przed urzędami (PIP, ZUS i Urząd Skarbowy)

Kurs jest podzielony na 4 moduły:
I.Kodeks Pracy- Obejmuje wiedze teoretyczną i umiejętności praktyczne polegające na pogłębieniu wiedzy teoretycznej z kursu podstawowego.
II. Wynagrodzenia - Obejmuje wykorzystanie wiedzy zdobytej na etapie pierwszym oraz pogłębienie umiejętności obsługi programu Płatnik i Symfonia Kadry-Płace zdobytych na kursie podstawowym.
III.ZUS.
------------------------------------------------------------------------
MODUŁ I – 22 godzin.
1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac.
2. Kodeks pracy. Elementy prawa cywilnego.
3. Zatrudnienie pracownika
- Przyjęcie do pracy nowego pracownika i dopełnienie wszelkich formalności przewidzianych przepisami prawa pracy,
- Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy,
- Rodzaje i warunki umowy o pracę,
- Dokumentacja kadrowo - płacowa

4. Zmiana warunków umowy o pracę.
- Przygotowywanie dokumentacji.
- Porozumienie zmieniające,
- Wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
- Czasowe powierzenie innej pracy;

5 . Czas pracy.
- Normy czasu pracy,
- Wymiar czasu pracy,
- Systemy i rozkłady czasu pracy,
- Rozliczanie czasu pracy pora nocna, godziny nadliczbowe, praca w niedziele i święta;

6. Urlopy pracownicze zasady udzielania, ustalania wymiaru i rozliczanie.
- Urlop wypoczynkowy
- Urlop macierzyński
- Urlop wychowawczy
- Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy,

7. Rozwiązywanie stosunku pracy poszukiwanie rozwiązań i przygotowywanie dokumentacji oraz dopełnienie formalności związanych z ustaniem stosunku pracy;
- Świadectwo pracy.
- Porozumienie stron;
- Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia,
- Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na jaki była zawarta,
- Rozwiązanie umowy o pracę z dniem ukończenia pracy dla wykonania, której była zawarta
- Wygaśnięcie stosunku pracy.
- Szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy.
------------------------------------------------------------------------
MODUŁ II - 30 godzin.
1. Zmiany w 2011 roku dotyczących wynagrodzeń.
2. Zasady obliczania wynagrodzenia ze stosunku pracy (ćwiczenia)
- wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
- wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
- dodatek za pracę w porze nocnej
- wynagrodzenie za czas dyżuru
- odszkodowania i odprawy

3.Lista płac - ćwiczenia
- tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia.

4. Świadczenia pozapłacowe (ćwiczenia):
- świadczenia na rzecz pracowników wolne od PDOF
- świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
- diety i inne należności za czas podróży służbowej
- pracownika oraz osoby niebędącej pracownikiem a składki na ubezpieczenie społeczne
- inne składniki motywacyjne

5. Obliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych (ćwiczenia)
- umowa zlecenia czy umowa o dzieło - podstawowe różnice
- umowa o przeniesienie praw autorskich
- kontrakt menedżerski
- wynagrodzenie członka zarządu

6. Ustalanie podstawy opodatkowania oraz obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
- zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku
- skala podatkowa i zasady korzystania z preferencyjnego sposobu obliczania podatku

7. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
- deklaracje podatkowe
- rodzaje formularzy podatkowych, zasady ich wypełniania oraz terminy składania.

8. Orzecznictwo sądowe z zakresu wynagrodzeń
9. Symfonia SYMFONIAŸ Premium Kadry i Płace - BEZ TAJEMNIC - 8 godzin
10. PŁATNIK - 8 godzin
------------------------------------------------------------------------

MODUŁ III – 8 godzin

1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
2. Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
3. Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.
7. Zasiłek chorobowy
8. Świadczenie rehabilitacyjne
9. Zasiłek macierzyński
Ćwiczenia.
------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.


--------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

WYKŁADOWCY
CENA1260 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.