facebook.gif, 2,6kB

NOWA USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH + indywidualna praktyka

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.00 - 19.30 lub 9.00 - 15.30
CZAS TRWANIA12 GODZ.
PROGRAMNOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 / 16 DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE W ŚWIETLE
KONTROLI, ORZECZEŃ KIO I NAKŁADANYCH KOREKT FINANSOWYCH

--------------------------------------------------------------------

Plan Szkolenia

1.Zmiany zakresu podmiotowego ustawy Prawo zamówień publicznych

2.Wyłączenia spod obowiązku stosowania ustawy

3.Nowe zasady udzielania zamówień publicznych
-terminy składania ofert,
-brak odwołań i skarg,
-obowiązek zamieszczania ogłoszeń o wszczęciu postępowania na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych

4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
-zasady opracowywania i przekazywania SIWZ w postępowaniach prowadzonych w trybach ustawy

5.Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych wcześniej istniejących

6.Nowe tryby udzielania zamówień publicznych
-dialog konkurencyjny,
-licytacja elektroniczna
-Nowe obowiązki zamawiającego publikowanie SIWZ na stronach internetowych zamawiającego,
- nowe przesłanki udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki

8.Instytucja centralnego zamawiającego

9.Umowy ramowe

10.Środki ochrony prawnej
-terminy wnoszenia protestów i odwołań,
-obowiązki zamawiającego po wniesieniu protestu,
-możliwość przyłączenia się do postępowania protestacyjnego wybranego wykonawcy

11. Uzupełnianie braków formalnych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w przetargu.

Istnieje możliwość odbycia indywidualnej praktyki;
koszt 1 godzina - 30 zł


Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Cena;
250 zł netto Szczecin
350 zł netto Warszawa
VAT 23%

------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00132/2018 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYINSPEKTOR KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
CENA250 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.