facebook.gif, 2,6kB

Archiwizowanie i kontrola wewnętrzna związanej z realizacją projektów unijnych

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIA16 h
PROGRAM" Archiwizowanie i kontrola wewnętrzna obiegu
dokumentacji własnej oraz dokumentacji księgowej
związanej z realizacją projektów unijnych"

Program szkolenie ma na celu objęcie pracowników w zakresie prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności obiegi i archiwizacji dokumentacji własnej i projektów unijnych, zapewniając jednolity sposób - tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

Celem szkolenia jest umiejętność tworzenia dokumentacji oraz wewnętrznej kontroli dokumentów zgodnie z wymogami unijnymi oraz z przeprowadzanymi audytami dot.. środków współfinansowanych.

Szkolenie 2 dniowe

TEMATY SZKOLENIA
1. „Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych własnych i środków unijnych”
2. „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt”
3. „Instrukcja kancelaryjna”.

Program szkolenia
Podstawy prawne dot. odpowiedzialności oraz nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,

Przetwarzanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym,

Zasady redagowania własnych aktów normatywnych
 uchwał,  zarządzeń,  decyzji
 upoważnień,  pełnomocnictw,  postanowień,

 Podstawy prawne tworzenia i ochrony dokumentacji wg przepisów polskich i unijnych (m.in.
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r., ochrona danych
osobowych, ochrona informacji niejawnych oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS)

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uczestniczących w obiegu dowodów księgowych

Mechanizmy systemu wstępnej kontroli finansowej dotyczącej realizacji projektów unijnych,

Zastosowanie „Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych” przez:
 zapoznanie się z prawidłowym tworzeniem dokumentów finansowo – księgowych,
tworzenie dokumentów merytorycznych dotyczących potwierdzenia przeprowadzonych
działań w trakcie trwania realizacji projektów współfinansowanych,
 zapoznanie się z obligatoryjnymi terminami przepływu dokumentów oraz ich
systematycznością.

Wartościowanie dokumentacji projektów unijnych pod kątem ich realizacji.
 Oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji na podstawie „Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt” oraz przepisów unijnych (art. 89 ust. 2 i 5, art. 90 ust. 1, 2, 3, 4 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006)

Style pism urzędowych,  układ pisma blokowy i a linea,

Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej z podziałam na dokumentacje archiwalną kat.„A”, „BE”, „B” i „Bc”,

Znak sprawy, z czego składa się sprawa? (przyporządkowanie pisma do danej sprawy),

Zakładanie teczek i spisów spraw – ćwiczenia,

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji  aktowej,  kadrowej,  księgowej (w tym dot. środków unijnych),

Prawidłowe przygotowanie do zdania do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej,  chronologiczne uporządkowanie spraw wewnątrz teczek,  opisanie teczek,  sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych,

Zasady i sposoby porządkowania zalegającej dokumentacji aktowej na stanowiskach pracy,

Załatwianie spraw w formie pisemnej lub w formie elektronicznej doręczanej środkami komunikacji elektronicznej,

Podstawy archiwizowania dokumentacji w archiwum zakładowym na podstawie
przepisów polskich i unijnych w tym:
1) okresy przechowywania od czego są uzależnione?
2) sposób składowania dokumentacji,
3) sposób brakowanie dokumentacji.
WYKŁADOWCYWykładowca posiada wykształcenie administracyjno - prawne, psychologiczne oraz Certyfikaty: Ochrony Informacji Niejawnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Posiada uprawnienia I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja.
Posiada ponad 20 – letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych. Jednostki szkolone to: Ministerstwa, Kancelaria Prezydenta RP, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie, Starostwa, Urzędy Gmin o podmioty prowadzące działalność gospodarczą (Korporacje, spółki). Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych.
CENA