facebook.gif, 2,6kB

Technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii

Szkolenie zamknięte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINYdo uzgodnienia
CZAS TRWANIAdo uzgodnienia
PROGRAMSzkolenia / doradztwo dedykowane jest m.in. dla firm:
- realizujących bądź zamierzających realizować projekty budowy elektrowni wiatrowych, wodnych, fotowoltaicznych, kogeneracyjnych („OZE” odnawialne źródła energii),
- prowadzących eksploatację urządzeń i infrastruktury w/w OZE
- właścicieli i zarządców nieruchomości (biurowce, hale magazynowe, hale produkcyjne)
- zakładów przemysłowych
- łączny czas szkoleń to ok. 48h (1h=45 min)

TEMATYKA:
1. Zrównoważony rozwój, środowisko naturalne a zarządzanie energią elektryczną i cieplną
- Co to jest zrównoważony rozwój
- Podstawy zarządzania energią elektryczną i cieplną
- Zasoby paliwowe i nowoczesne technologie energetyczne
- zasoby paliw kopalnych
- zapotrzebowanie na energię
- Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej i ciepła
- efekt cieplarniany
- handel emisjami CO2
- Racjonalizacja użytkowania energii

2. Rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE) ich wpływ na krajowy system elektroenergetyczny
- OZE – energetyka wiatrowa
- OZE – mała i duża energetyka wodna (podział elektrowni wodnych, typy turbin, hydroenergetyka w
Polsce,
- OZE – biogazownie
- OZE - fotowoltaika
- przyłączanie rozproszonych źródeł wytwórczych (OZE) do sieci elektroenergetycznej
- OZE (fotowoltaika – energia elektryczna, panele solarne – energia cieplna, małe elektrownie
wiatrowe, małe elektrownie wiatrowe w systemie modułowym z panelem fotowoltaicznym).
- Krajowy system elektroenergetyczny KSE
- Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii w KSE
- OZE w Europie i w Polsce (stan bieżący i tendencje rozwojowe)
- Polityka energetyczne w UE
- Ekspertyzy wpływu na system elektroenergetyczny przyłączenia źródeł rozproszonych (OZE)
- zielone certyfikaty OZE
- elektrownie wiatrowe - bariery rozwoju
3. Urządzenia i instalacje kogeneracyjne i trigeneracyjne przykładem działań proekologicznych
- budowa, zasada działania układów kogeneracyjnych, trigeneracyjnych
- korzyści pro-środowiskowe wynikające ze stosowania urządzeń kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
- korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania urządzeń kogeneracyjnych i trigeneracyjnych
- certyfikaty dla energii wytworzonej w kogeneracji (Towarowa Giełda Energii, audyt, wnioski o ŚP,
dokumentacja)
- Analizy techniczno-ekonomiczne urządzeń kogeneracyjnych (analiza NPV oraz IRR dla wybranego
przykładu urządzenia kogeneracyjnego)
4. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w energetyce wiatrowej
- Urządzenia elektroenergetyczne stosowane w energetyce wiatrowej
- Stacje elektroenergetyczne (transformatorowo-rozdzielcze)
- Przykładowe rozwiązania przyłączeń farm wiatrowych do sieci Zasilającej
- Problematyka związana z eksploatacją infrastruktury elektroenergetycznej farm wiatrowych
- Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa
- Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
- Działania prewencyjne zapobiegające wystąpieniu usterek i awarii urządzeń elektroenergetycznych
(pomiary z wykorzystaniem analizatora jakości energii oraz kamery termowizyjnej)

5. Monitoring zużycia mediów energetycznych
- Urządzenia i systemy pomiarowe
- Zasady rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu
- taryfy na ciepło
- taryfy na energię elektryczną
- taryfy na gaz
- koncesje dla wytwórców energii cieplnej
- koncesje dla wytwórców energii elektrycznej
- Systemy pomiarowe i informatyczne
- zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej
- wpływ jakości energii elektrycznej na środowisko naturalne
- koszty energii elektrycznej o „złej jakości”
- uwarunkowania prawne dotyczące jakości energii elektrycznej,
- urządzenia pomiarowe i metodyka pomiarów,
- wyniki pomiarów jakości energii produkowanej przez źródła wytwórcze (elektrownie
wiatrowe, kogeneracyjne, wodne, agregaty prądotwórcze) -
- wyniki pomiarów jakości energii w punkcie przyłączenia urządzeń i instalacji odbiorczych
(budynki biurowe, serwerownie, lampy LED oraz tradycyjne
6.Efektywne energetyczne wykorzystanie systemów i urządzeń przemysłowych zużywających energię
- Typy urządzeń decydujących o zużyciu energii w zakładach przemysłowych
- Zagadnienia związane z eksploatacją systemów energochłonnych.
- audyt dokumentacyjny:
- (warunki przyłączeniowe, umowy przyłączeniowe, umowy sprzedaży i dystrybucji energii,
- analiza rozkładu zużycia energii w poszczególnych strefach czasowych
- analiza wielkości mocy umownych
- analiza opłat wynikających z niedotrzymania współczynnika mocy (cos fi oraz tg fi)
- diagnoza potencjału oszczędnościowego
- termowizja
7. Przykłady działa n proekologicznych realizowanych w firmie PBG S.A. w ramach prowadzonej
Polityki CSR – Społeczna odpowiedzialność w biznesie.
- przykładowe działania w ramach CSR
- zarządzanie energią elektryczną, cieplną, wodą oraz ściekami
- gospodarka odpadami
- postępowanie na wypadek wystąpienia awarii środowiskowej
- „zielone biuro”
- prezentacja wybranych danych o oddziaływaniu na środowisko naturalne z Raportu GRI
opracowanego przez PBG S.A.WYKŁADOWCY
CENA