facebook.gif, 2,6kB

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEmaj
DNI ZAJĘĆwtorek i czwartek
GODZINY16.30 - 19.30
CZAS TRWANIA80
PROGRAMNowe Prawo,

I moduł
Rola i zadania specjalisty ds. HR
Metody pozyskiwania pracowników
Rekrutacja i selekcja
Organizacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dot. rekrutacji
Metody ocen pracowniczych
Badanie potrzeb szkoleniowych

II moduł
Ogólne informacje o zadaniach i organizacji komórki kadrowej.
Funkcje i metody pracy służby pracowniczej o raz komórki kadrowej.
Kodeks pracy i przepisy wykonawcze jako podstawa pracy kadrowej.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
Wynagrodzenia – zarys ogólny.
Urlopy.
Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
Kary porządkowe
Odpowiedzialność materialna pracowników.
Teczka akt osobowych pracownika – prowadzenie dokumentacji i archiwizowanie akt.
Ćwiczenia w wypełnianiu druków używanych w kadrach.
Indywidualne i grupowe zwolnienia z pracy oraz świadczenia przysługujące z tego tytułu.
Czas pracy i jego ewidencja.
Ochrona danych osobowych.
Nieprawidłowości występujące w dokumentacji kadrowej z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy - 6 godzin
Cwiczenia.

III moduł
Systemy wynagradzania.
Wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe i inne świadczenia.
Ustalenie podstawy do naliczania zasiłku chorobowego.
Sporządzanie listy płac.
Obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie rozliczania się z podatku dochodowego
Ćwiczenia - praca na komputerze

Zasiłek chorobowy
Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek porodowy
Zasiłek macierzyński
Ćwiczenia.

IV moduł
Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Zasady wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.
Zasady wypełniania dokumentów rozliczeniowych.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Program komputerowy Płatnik - ćwiczenia

----------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYWykładowcy prawa pracy, pracownicy ZUS, wieloletni praktycy
CENA1050 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.