facebook.gif, 2,6kB

AUDITOR WEWNĘTRZNY IS0 9001 - 2009

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEdo uzgodnienia
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA13h
PROGRAMSzkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Planowane szkolenie umożliwi Państwu zapoznanie się z podstawowymi zasadami wdrażania i budowania systemu zarządzania jakością wg nowej normy ISO 9001:2009, a także poznanie w praktyce kluczowych zmian, jakie nastąpiły w porównaniu z poprzednią edycją normy.

Obejmuje wykłady teoretyczne oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją SZJ, podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem SZJ. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.


Kompendium wiedzy o audytach i audytorach (1 h)
− istota i definicja audytu,
− rodzaje audytów i ich specyfika,
− audytorzy i ich kompetencje,
− wymagania formalne i zakres obowiązków audytorów wewnętrznych,
− powoływanie audytorów wewnętrznych.
− uzasadnienie celowości przeprowadzania audytów wewnętrznych,
− częstotliwość audytów, podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego.
Omówienie tworzenia mapy procesów i tworzenia kart procesów (4 h) (Warsztaty)
- rodzaje procesów w strukturach organizacyjnych
- opis procesu jego powiązania
- rodzaje zagrożeń w procesach i ich wpływa na proces
- mierniki procesów ( umiejętne dobieranie wskaźników opisujących proces)
- budowanie mapy powiązań miedzy procesami
- omówienie głównych zagrożeń na procesy
- opracowanie kart procesów

Planowanie audytów wewnętrznych: (1h) (Wykład)
− planowanie i przygotowanie audytów,
− opracowywanie dokumentacji związanej z audytami,
− powiadamianie uczestników postępowania audytowego o zaplanowanym audycie,
− działania przygotowawcze audytorów i pozostałych uczestników audytu,
− ramowy scenariusz audytu wewnętrznego,
− przebieg badania audytowego,
− zasady obowiązujące audytorów i osoby audytowane w postępowaniu audytowym.

Dokumentowanie audytów: (1h) (Wykład)
− zapisy tworzone w trakcie audytów,
− dokumentacja z przebiegu audytów,
− postępowanie z dokumentacją sporządzaną przez audytorów,
− raport zbiorczy z audytów wewnętrznych.

Niezgodności i ich dokumentowanie: (0,5h) (Wykład)
− rodzaje niezgodności i konsekwencje ich występowania,
− identyfikowanie niezgodności w trakcie audytu,
− dokumentowanie niezgodności.

Działania poaudytowe: (0,5h) (Wykład)
− działania korygujące,
− działania zapobiegawcze.
Audytowanie (3h) (Warsztaty)
− opracowanie przez uczestników pytań audytowych
− przeprowadzenie audytu
− omówienie błędów, które miały miejsce podczas audytowania
− sporządzenie dokumentacji audytowej i po audytowej

Test zaliczeniowy ( 0,5h – 1h)


Cena;
Szczecin 350 zł netto
Warszawa 480 zł netto
VAT 23%

---------------------------------
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYAuditor Wiodący, wieloletni praktyk
CENA350 netto zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.