facebook.gif, 2,6kB

HACCP - Auditor wewnętrzny

Szkolenie otwarte

Bezpłatna rejestracja on-line, wyślij formularz zgłoszeniowy.

ROZPOCZĘCIEluty
DNI ZAJĘĆdo uzgodnienia
GODZINY16.30 - 19.30 lub 9.00-15.30
CZAS TRWANIA14 h
PROGRAMSzkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Obejmuje wykłady teoretyczne (w tym przegląd normy HACCP oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych.
Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją , podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.


AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP

A.Podstawowe przepisy bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej..
1.Dziesięć zasad przewodnich polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsumentów i żywności.
2.Biała Księga Unii Europejskiej.
3.Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady – Ogólne wymagania prawa żywnościowego.
4.Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady – Higiena środków spożywczych.
5.Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady – Przepisy higieny do żywności pochodzenia zwierzęcego.
6.Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 – O bezpieczeństwie żywności i żywienia, (Dz. U. z 2006 roku nr 171 poz. 1225)
7.Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Polsce. Systemy kontroli.
B.Podstawy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w systemie HACCP. Zasady GHP, GMP i HACCP.
1.Zatrucia pokarmowe w Polsce.
2.Nadzór nad bezpieczeństwem żywności.
3.Definicje.
4.Kontrola bezpieczeństwa żywności w systemie GHP, GMP i HACCP.
5.Dobra Praktyka Higieniczna GHP – elementy składowe.
5.1Lokalizacja, otoczenie zakładu i infrastruktura zakładu.
5.2Obiekty zakładu i ich układ funkcjonalny.
5.3Maszyny.
5.4Procesy mycia i dezynfekcji.
5.5Zaopatrzenie w wodę.
5.6Kontrola odpadów.
5.7Zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie.
5.8Szkolenie personelu.
5.9Higiena personelu.
5.10Prowadzenie dokumentacji i zapisów z zakresu GHP.
6.Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – elementy składowe
6.1.Przyjęcie surowców i materiałów.
6.2.Magazynowanie i postępowanie z surowcami.
6.3.Procesy obróbki wstępnej.
6.4.Procesy obróbki zasadniczej.
6.5.Transport wewnętrzny.
6.6.Magazynowanie wyrobów gotowych.
6.7.Transport zewnętrzny i dystrybucja.
7.HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
7.1.Historia HACCP.
7.2.Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP
7.2.1Analiza zagrożeń.
7.2.2Określenie CCP.
7.2.3Ustalenie granicznych wartości CCP.
7.2.4System monitorowania CCP.
7.2.5Działania korygujące w systemie nadzoru nad CCP.
7.2.6Ustalenie procedur weryfikacji Systemu HACCP.
7.2.7Dokumentowania procedur i zapisów.
8.HACCP – dokumentacja.
8.1Główne fazy tworzenia dokumentacji – omówienie.
8.2Obieg dokumentacji.
1.Korzyści z wdrożenia Systemu HACCP.
C.GHP, GMP i HACCP. Jeżeli wdrażamy system HACCP, to jak go planować i o czym należy pamiętać.
1.Od czego należy zacząć przystępując do wdrażania systemu HACCP.
2.Zadania Kierownictwa przy wdrażaniu Systemu HACCP w zakładzie pracy.
3.Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
4.O czym należy pamiętać realizując zasady GHP/GMP.
5.Co to jest System HACCP.
6.Zasady Systemu HACCP.
7.Jak wdrażać System HACCP.
8.Korzyści z wdrażania Systemu HACCP.
9.Od czego zacząć wdrażanie systemu HACCP.
A.Ćwiczenia i zajęcia warsztatowe – zasady tworzenia n/w dokumentów:
1.Procedur, instrukcje, protokóły i rejestry, harmonogramy, kontrolki.
2.Schematy pomieszczeń – strefy czyste i brudne.
3.Opisy produktów/wyrobów oraz schematy technologiczne.
4.Analiza zagrożeń.
5.Dokumenty powiązane
B.Egzamin – Test wielokrotnego wyboru.
Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie jest uzależnione od zebrania się grupy.

Cena;
Szczecin 440 zł netto
Warszawa 630 zł netto
VAT 23%


Uwaga! Rozpoczęcie szkolenia w danym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Certyfikat:
Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
WYKŁADOWCYspecjaliści , praktycy, wieloletni szkoleniowcy HACCP
CENA450 zł


--> BEZPŁATNA REJESTRACJA ON-LINE <--

Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.