facebook.gif, 2,6kB

PRASA - ARTYKUŁY

ŚRODOWISKO PRACOBIORCóW I PRACODAWCóW. 
PRZEMIANY NA RYNKU GOSPODARCZYM W LATACH 1990 - 2000. 
PRZYCZYNY REZYGNACJI Z DOTYCHCZASOWEJ PRACY 
MENEDżER ZACHODNIOPOMORSKI - CV 
WPłYW OTOCZENIA MAKROEKONOMICZNEGO NA PLANOWANIE KARIER. 
WPłYW ZMIAN SPOł. - GOSPOD. NA POSTAWę WOBEC WYKSZTAłCENIA. 
SKUTECZNE METODY POSZUKIWANIA PRACY 
CZYNNIKI WPłYWAJąCE NA WYBóR PRZYSZłEJ PRACY 
SPOłECZNO- EKONOMICZNE ASPEKTY PRZEMIAN NA RYNKU PRACY. 
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATóW – RYNEK ZACHODNIOPOMORSKI. 
JAK CZYTAć OGłOSZENIA PRASOWE DOT. OFERT PRACY 
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY - 2003 - 2004. 
WZóR CV W EU 
KIEROWANIE DETERMINOWANE OSOBOWOśCIą 
JAK ZNALEźć DOBRYCH PRACOWNIKóW 
OGRANICZENIE SAMOZATRUDNIENIA. 
PRYWATNA OPIEKA MEDYCZNA - JEST KOSZTEM FIRMY. 
SAMOZATRUDNIENIE - NIE DLA WSZYSTKICH! 
PRZECHOWYWANIE AKT OSOBOWYCH W NIEWłAśCIWYCH WARUNKACH. 
TELEPRACA JUż UREGULOWANA! 
JAK USTALIć WYSOKOść ODPRAWY PRZY ZWALNIANIU PRACOWNIKA Z PR 
UMOWA O DZIEłO - KIEDY JEST NIEDOPUSZCZALNA 
URLOP WYPOCZYNKOWY PRZY NIEPEłNYM ETACIE 
CORONAVIRUS  


PRASA - PORADY PRAWNE

CZAS PRACY KIEROWCóW - ZMIANY OD 11 KWIETNIA! 
REFUNDACJA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA MłODOCIANEGO 
KIEDY NALEżY SIę ODPRAWA PRZY ZWALNIANIU PRACOWNIKA? 
ZMIENIASZ STANOWISKO LUB PENSJę PRACOWNIKA – ZMIEń MU  
ROZWIąZANIE UMOWY Z POWODU PRZEJśCIA NA EMERYTURę. 
UMOWA ZLECENIA MOżE TRWAć DłUGO. 
PRACOWNIK NIE CHCE Iść NA ZALEGłY URLOP. 
PODRóż SłUżBOWA A EWIDENCJA CZASU PRACY. 
KIEDY MOżNA ROZWIąZAć UMOWę, GDY PRACOWNIK DłUGO CHORUJE 
ŚWIADCZENIE URLOPOWE .